Komunikat Dyrektora Poradni

Dyrektor Poradni informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniającym Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 9 (Dz.U. 2020, poz. 780), wznawia w ograniczonym zakresie działalność w trybie stacjonarnym – w bezpośrednim kontakcie z klientem.

 

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci i uczniowie w celu wydania im:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  • opinii w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
  • opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
  • opinii w sprawie możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
  • opinii w sprawie spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
  • opinii w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.

 

W związku z powyższym pracownicy Poradni przeprowadzili analizę spraw rozpoczętych lub zgłoszonych do naszej placówki przed zawieszeniem w niej zajęć i dokonali selekcji zgłoszeń na 3 tryby:
1. pilny,
2. przyspieszony,
3. planowy.

Sprawy pilne będą realizowane przez specjalistów w pierwszej kolejności.

 

Jednocześnie prosimy o dalsze zgłoszenia telefoniczne dzieci w celu konieczności przeprowadzenia diagnozy w w/w sprawach.

 

Każde umówienie wizyty w Poradni jest poprzedzane kontaktem telefonicznym specjalisty prowadzącego daną sprawę z klientem celem przeprowadzenia wywiadu pod kątem epidemiologicznym, poinformowania o zasadach bezpiecznego przyjęcia oraz terminie wizyty.

Podejmowane w pierwszej kolejności działania diagnostyczne umożliwią uzyskanie dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia i objęcia dzieci/uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

Kolejnym etapem wznawianych działań Poradni będzie prowadzenie indywidualnej terapii i doradztwa zawodowego.

 

 

UWAGA!!!
Ze względu na stan epidemii obowiązują w Poradni zasady i procedury bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie stacjonarnym (więcej szczegółów – kliknij tutaj).

Jednocześnie informujemy, że niektóre zadania nadal są wykonywane zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. część zajęć terapeutycznych.

 

 

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor, pracownicy i klienci Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie pragną serdecznie podziękować panu Tomaszowi Królikowskiemu – Prorektorowi Politechniki Koszalińskiej oraz panu Kacprowi Pantołowi za przekazane nam nieodpłatnie przyłbice ochronne, które znacząco wpłyną na bezpieczeństwo naszej pracy.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu