Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy Poradni w trybie stacjonarnym w okresie epidemii COVID-19

Nowy reżim sanitarny wprowadzany obecnie w poradni uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jak i wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównej Inspekcji Sanitarnej.

Każdy z pracowników Poradni zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z wprowadzonymi nowymi zasadami i procedurami bezpieczeństwa pracy i ściśle ich przestrzegać.

Proszę pamiętać, że każde zaniedbanie w tym zakresie może przyczynić się do zagrożenia zdrowia i życia nie tylko pracownika, który się go dopuścił, ale także jego współpracowników oraz klientów. Dlatego zasadą naszego postępowania w tym czasie powinno być traktowanie każdej osoby (w tym siebie) jako osoby potencjalnie zarażonej, która może być źródłem zakażenia dla innych osób nawet w sytuacji, gdy nie ma żadnych objawów choroby lub przechodzi ją skąpoobjawowo.

Lekarze i badacze informują, że wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, nie tylko podczas kaszlu i kichania, ale również mówienia. Jest w stanie rozprzestrzeniać się na dość dużą odległość, sięgającą w sprzyjających okolicznościach nawet kilku do kilkunastu metrów. Może przetrwać na różnych powierzchniach od kilku do kilkudziesięciu godzin. Im większa jest liczba aktywnych cząsteczek wirusa w danym miejscu, tym większe prawdopodobieństwo zarażenia się nim – prawdopodobieństwo to znacznie wzrasta więc w pomieszczeniach zamkniętych, w których osoba zakażona koronawirusem przebywa dłuższy czas a także rozmawia. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania najskuteczniejszych metod ochrony polegających na unikaniu kontaktu i realizacji zadań służbowych zdalnie, należy więc szczególnie skrupulatnie stosować pozostałe elementy zabezpieczeń, z których żaden nie daje stuprocentowego bezpieczeństwa, jednak ich jednoczesne stosowanie zdecydowanie je podnosi. W związku z tym, z uwagi na wspólne bezpieczeństwo, wszyscy pracownicy poradni od dnia 04.05.2020r. do odwołania zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poniższych zasad i procedur.

§ 1

Wprowadza się obowiązek przestrzegania zasad postępowania dotyczących:
1) minimalizowania ryzyka, że do pracy przystąpi pracownik, który może być potencjalnym źródłem zakażenia innych osób;
2) ochrony osób z grupy zwiększonego ryzyka;
3) minimalizowania ryzyka zaburzenia ciągłości pracy poradni w przypadku wystąpienia zakażenia lub konieczności odbycia kwarantanny;
4) załatwiania spraw klientów i warunków koniecznych w przypadku potrzeby osobistej wizyty dziecka w Poradni;
5) ograniczenia liczby osób przebywających i przemieszczających się w budynku Poradni – separacja przestrzenna i czasowa;
6) kolejności poszczególnych czynności podczas przyjmowania klientów obejmującej:
a) przygotowanie do badania,
b) postępowanie w przebiegu badania,
c) postępowanie po wykonanym badaniu;
7) utrzymywania porządku i minimalizowania możliwości gromadzenia się cząstek wirusa na różnych powierzchniach i przedmiotach.

§ 2

Zasada minimalizowania ryzyka przystąpienia do pracy pracownika, który może być potencjalnym źródłem zakażenia innych osób:
1. Przed wyjściem do pracy należy zmierzyć sobie temperaturę. Pracodawca może również dokonać kontrolnego pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego przed wejściem pracownika do pomieszczeń Poradni, a jeśli zajdzie taka potrzeba – również podczas dnia pracy.
2. Każdego dnia pracy przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych każdy pracownik będzie składał na piśmie oświadczenie, że nie występują u niego żadne symptomy choroby ani inne czynniki ryzyka zarażenia COVID-19.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika symptomów infekcji lub czynników ryzyka powinien on pozostać w domu i niezwłocznie zawiadomić telefonicznie dyrektora Poradni lub osobę jego zastępującą o niemożności wykonywania pracy w trybie stacjonarnym z uwagi na w/w symptomy infekcji lub czynniki ryzyka oraz uzgodnić z dyrektorem lub osobą zastępującą jego, w jaki sposób czas powstrzymania się od pracy w trybie stacjonarnym zostanie rozliczony – w formie pracy zdalnej, urlopu, zwolnienia lekarskiego czy kwarantanny.

§ 3

Zasada ochrony osób z grupy zwiększonego ryzyka:
1. Przed przystąpieniem do pracy w dniu 04.05.2020 r. każdy pracownik na piśmie złoży oświadczenie:
a) czy jest osobą z grupy zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 ze względu na wiek (60+) lub występujące schorzenia (w szczególności wynikające z obniżonej odporności, chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego);
b) w przypadku występowania schorzeń – pracownik oświadczy, czy uniemożliwiają mu one realizację obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej przy pomocy maseczki lub części odzieży.
2. Ochrona osób z grupy zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 polegać będzie na takiej organizacji pracy, która umożliwi zmniejszenie kontaktu z klientami, powierzanie zaś większej ilości zadań zdalnych. Ponadto do tych pracowników nie będą umawiane wizyty klientów do czasu zamontowania nad ich stolikami przesłon.
3. Pracownicy, których stan zdrowia uniemożliwia realizację obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej przy pomocy maseczki lub części odzieży, zobowiązani są realizować ten obowiązek poprzez noszenie przyłbicy.

§ 4

Zasada minimalizowania ryzyka zaburzenia ciągłości pracy Poradni w przypadku wystąpienia u któregoś z pracowników zakażenia lub konieczności odbycia kwarantanny:
1. Wszelkie kolegialne organy – zespoły orzekające, rada pedagogiczna mogą pracować nadal w formie zdalnej. Dopuszcza się możliwość odbycia spotkań pracowników w sali nr 3 na parterze budynku (świetlica), z zachowaniem 2 m odległości między pracownikami i obowiązkowych maseczek lub przyłbic.
2. Nadal obowiązuje zakaz kontaktów osobistych pracowników z PPP w Białogardzie, aby w przypadku wyłączenia na kwarantannę jednego zespołu drugi mógł zrealizować pilne i terminowe zadania.
3. Do niezbędnego minimum ograniczone muszą być kontakty osobiste pomiędzy pracownikami w szczególności poprzez:
a) zmianę rozkładu zajęć – zmianowość, rozpoczynanie i kończenie pracy o różnych godzinach;
b) przebywanie podczas pracy w wyznaczonym do jej wykonywania pomieszczeniu i opuszczanie go jak najrzadziej, tylko w przypadkach uzasadnionych wykonywanymi zadaniami lub potrzebami fizjologicznymi;
c) kontaktowanie się z innymi pracownikami, przekazywanie informacji do i z sekretariatu, prowadzenie konsultacji z innymi specjalistami przede wszystkim metodami zdalnymi – telefonicznie, pocztą elektroniczną, komunikatorami społecznościowymi itp.;
d) wprowadzenie zakazu gromadzenia się w jednym pomieszczeniu więcej niż 2 pracowników i dłużej niż 15 minut – w tym przypadku obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust;
e) ograniczenie do minimum korzystania z części wspólnych – np. pomieszczenia socjalnego, korytarza, sekretariatu i wprowadzenie obowiązku przebywania w tych miejscach z zakrytymi ustami i nosem;
f) w związku z obowiązkiem zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach użytkowanych wspólnie w pomieszczeniu socjalnym nie będzie możliwości spożywania posiłków, a jedynie ich przygotowania, jeśli zajdzie taka potrzeba.
4. Jeśli pracownik będzie pozostawał w swoim gabinecie sam – może w tym czasie nie zasłaniać ust i nosa, natomiast za każdym razem opuszczając pomieszczenie, gdy w Poradni są jeszcze w tym czasie jakiekolwiek inne osoby – zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zachowania środków ostrożności w przestrzeni publicznej.

W przypadku wystąpienia u pracownika symptomów mogących wskazywać na zachorowanie na COVID-19 w trakcie wykonywania pracy należy postąpić zgodnie z PROCEDURAMI obowiązującymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie ZWIĄZANYMI Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM W TYM MOŻLIWOŚCIĄ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM (Procedura 23), tzn. pracownik powinien udać się niezwłocznie do wyznaczonego pomieszczenia oraz powiadomić o tym fakcie sekretariat i dyrektora. Wówczas niezwłocznie zostaną powiadomione służby epidemiologiczne oraz organ prowadzący placówkę.
Ponadto pracownik powinien:
– Zdezynfekować ręce i założyć czyste rękawiczki jednorazowe oraz czystą maseczkę – zdejmując wcześniej w sposób bezpieczny (tj. nie dotykając ich zewnętrznych powierzchni). Poprzednio używane środki ochrony osobistej należy niezwłocznie wyrzucić do zamykanego kosza przeznaczonego na tego rodzaju odpady.
– Po telefonicznym kontakcie z dyrektorem lub osobą go zastępującą uzgodnić dalszy tryb postępowania, w tym sposób bezpiecznego opuszczenia Poradni bez kontaktu z innymi pracownikami oraz klientami.
– W zależności od występujących symptomów i samopoczucia oraz możliwości organizacyjnych po kontakcie z SANEPID podjęte będą stosowne decyzje typu: oczekiwanie na przewiezienie transportem sanitarnym lub też udanie się samodzielnie własnym środkiem transportu do szpitala zakaźnego (unikając kontaktów i innymi osobami oraz środków transportu publicznego).

§ 5

Zasady załatwiania spraw klientów i warunki konieczne w przypadku potrzeby osobistej wizyty dziecka w poradni:
1. Pracownicy pedagogiczni przeprowadzą analizę spraw rozpoczętych przez siebie i niezakończonych przed zawieszeniem zajęć Poradni realizowanych w trybie stacjonarnym oraz analizę nowo przyjętych zgłoszeń i skierowań i dokonają ich triażu na 3 tryby:
a) tryb pilny (dotyczący w szczególności spraw wymagających wydania orzeczenia lub opinii w ściśle określonym, krótkim terminie) – sprawy te będą załatwiane w pierwszej kolejności;
b) tryb przyspieszony (dotyczący w szczególności spraw, które zostały rozpoczęte dawno i są już na ukończeniu, oraz tych, które nie mają ściśle określonych terminów, jednak dotyczą rozwiązania bardzo istotnych problemów klienta) – sprawy te będą załatwiane po umówieniu terminów badań pilnych;
c) tryb planowy (dotyczący w szczególności spraw wymagających dłuższego czasu obserwacji i czynności diagnostycznych rozłożonych w czasie) – sprawy te będą załatwiane w dalszej kolejności.
2. Rekomendowane jest wykonywanie analizy dokumentacji oraz wszystkich możliwych czynności zdalnie (w tym poza budynkiem Poradni) – w szczególności zdalnie powinno być prowadzone zbieranie wywiadów z rodzicami lub opiekunami, a także z nauczycielami oraz omawianie z rodzicami wyników diagnozy.
3. Umówienie wizyty dziecka w Poradni powinno nastąpić tylko w niezbędnych przypadkach.
4. Przed przyjęciem dziecka na badanie nauczyciel Poradni powinien już mieć zebrany telefonicznie od rodzica aktualny wywiad, a także zapoznać się zdalnie z treścią dokumentów, których oryginały rodzic złoży – czy to prosząc go o przesłanie ich skanu e-mailem, czy zdjęcia MMS-em, czy prosząc o odczytanie.
5. Podczas umawiania z rodzicem terminu wizyty dziecka w Poradni:
a) należy przeprowadzić wstępny wywiad epidemiologiczny i odnotować go na druku wywiadu z datą i swoim czytelnym podpisem oraz uprzedzić, że wywiad ten ponowi jeszcze dwukrotnie psycholog, pedagog, logopeda lub doradca zawodowy, do którego dziecko jest umawiane – telefonicznie dzień przed terminem wizyty oraz osobiście podczas wpuszczania dziecka do Poradni; w przypadku występowania u dziecka lub członków jego rodziny, z którymi zamieszkuje, symptomów infekcji lub czynników ryzyka zakażenia koronawirusem – termin wizyty należy wyznaczyć na co najmniej 2-3 tygodnie później;
b) należy zobowiązać rodzica/opiekuna prawnego do codziennego przeprowadzania pomiaru temperatury u dziecka oraz rodzica/opiekuna, z którym zgłosi się do Poradni w okresie 2 tygodni poprzedzających termin wizyty (chyba, że wyznaczony termin przypada szybciej),
c) należy poinformować, że:
– trzeba stawić się na ściśle wyznaczoną godzinę,
– dziecko może wejść do poradni tylko z 1 opiekunem, bez osób towarzyszących,
– niemożliwości skorzystania z poczekalni – w związku z czym rodzic powinien zaczekać na dziecko poza budynkiem poradni i mieć przy sobie telefon, aby można go było poinformować, kiedy ma przyjść po dziecko,
– należy przybyć ze swoimi przyborami piśmiennymi oraz materiałami, które określi diagnosta czy terapeuta,
– zarówno rodzic, jak i dziecko powinni przyjść w maseczkach (jeśli dziecko ma ukończone 4 lata), chyba że stan zdrowia dziecka lub rodzica uniemożliwia korzystanie z maseczki, dziecko powinno ze sobą zabrać woreczek foliowy na schowanie zużytej maseczki (jeśli jest wielorazowa) oraz zapasową czystą maseczkę (na wyjście) – jeśli rodzic złoży oświadczenie, że dziecko nie może nosić maseczki, należy poinformować go, że w takim przypadku otrzyma przyłbicę ochronną na czas pobytu w Poradni,
– należy też dopytać, czy dziecko nie ma przeciwwskazań do stosowania żelu odkażającego ręce – jeśli rodzic chce, by dziecko używało podczas wizyty rękawiczek jednorazowych – powinno przynieść je ze sobą.
6. Diagnosta (psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy) po wykonaniu analizy dokumentacji i zebraniu wywiadu z rodzicem powinien ocenić, jakie działania diagnostyczne musi wykonać w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i oszacować, ile czasu na to potrzebuje – rejestracja dzieci na dany dzień powinna odbywać się z założeniem bezpiecznego marginesu czasu, aby umożliwić minimalizację kontaktu klientów między sobą oraz zapewnić dłuższą przerwę pomiędzy kolejnymi badaniami, by diagnosta mógł wykonać dezynfekcję i przewietrzyć gabinet.
7. Na dzień przed terminem badania specjalista mający je przeprowadzić zobowiązany jest ponownie przeprowadzić telefonicznie wywiad epidemiologiczny i odnotować go na druku wywiadu z datą i swoim czytelnym podpisem.
8. W trakcie tej rozmowy należy ponadto przypomnieć rodzicowi lub opiekunowi o:
– konieczności stawienia się na ściśle wyznaczoną godzinę,
– możliwości wejścia dziecka do poradni tylko z 1 opiekunem, bez osób towarzyszących,
– braku możliwości skorzystania z poczekalni – w związku z czym rodzic powinien zaczekać na dziecko poza budynkiem Poradni i mieć przy sobie telefon, aby można go było poinformować, kiedy ma przyjść po dziecko,
– konieczności przyjścia w maseczkach (chyba, że rodzic poinformował wcześniej o przeciwwskazaniach) i zaopatrzenia dziecka w woreczek foliowy na schowanie zużytej maseczki (jeśli jest wielorazowa) oraz w zapasową czystą maseczkę (na wyjście z poradni po badaniu), a także rękawiczek jednorazowych, jeżeli rodzic chce, by dziecko ich używało podczas wizyty,
– konieczności przyniesienia własnych przyborów piśmiennych (w każdym przypadku konieczny jest minimum długopis, którym rodzic podpisze wywiad epidemiologiczny i ewentualnie inne druki).

§ 6

Zasada ograniczenia liczby osób przebywających i przemieszczających się w budynku Poradni – separacja przestrzenna i czasowa:
1. Ograniczona zostaje liczba osób równocześnie przebywających w Poradni poprzez rozłożenie pracy na zmiany.
2. Godziny przyjścia do Poradni i wyjścia z niej poszczególnych pracowników oraz klientów nie mogą się pokrywać – muszą być rozłożone w czasie co ok. 15-20 min., aby nie było konieczności mijania się osób na klatce schodowej i korytarzu, których szerokość uniemożliwia zachowanie bezpiecznego dystansu. Pracownicy pedagogiczni po analizie dokumentów powierzonych im do załatwienia spraw (zgodnie z § 5 ust. 5) zobowiązani są poinformować sekretariat, które osoby powinny zostać umówione na wizytę i ile czasu na tę wizytę przewidują, co umożliwi takie rozłożenie godzin rozpoczynania i kończenia poszczególnych przyjęć, by nie pokrywały się i nie narażały klientów na kontakt z osobami postronnymi (w szczególności na klatce schodowej i korytarzu).
3. Aby móc ściśle dopilnować przebywania w Poradni jedynie osób upoważnionych do tego drzwi wejściowe z klatki schodowej będą zamknięte na klucz. Pracownicy przychodzący do pracy zgodnie z harmonogramem i kończący ją zobowiązani są dopilnować, by pozostawić za sobą drzwi zamknięte.
4. Klienci zgłaszający się do Poradni powinni zawiadomić o swoim przybyciu naciskając przycisk dzwonka lub telefonując (numery telefonu stacjonarnego oraz komórkowego Poradni są umieszczone na ulotkach informacyjnych wywieszonych obok wejścia). Aby wpuścić klientów do Poradni do drzwi powinien wyjść ten pracownik, który ma na tę godzinę umówioną wizytę. Jeśli nikt nie był umówiony – drzwi otwiera pracownik sekretariatu.
5. Złożenie wniosków o wydanie orzeczenia lub opinii lub dostarczenie innych dokumentów nie wymaga wejścia do Poradni – należy je wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy drzwiach. Skrzynka ta będzie opróżniana przez pracownika sekretariatu raz dziennie, o 8.00 rano, do pudełka używanego dotąd w charakterze skrzynki podawczej, w której jeszcze dobę korespondencja będzie przechowywana przed jej otwarciem. Czynności te należy wykonywać z zastosowaniem odpowiednich środków ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, rękawiczki jednorazowe) – zaraz po ich zakończeniu należy zdezynfekować rękawiczki po czym je zdjąć i wyrzucić do przeznaczonego do tego zamykanego kosza na odpady i umyć ręce przez 30 s.
6. Pracownicy oraz klienci wychodząc z gabinetów powinni zaczekać w nich, aż osoba przechodząca korytarzem w ich kierunku minie drzwi na odległość min. 2 m – szerokość korytarza uniemożliwia mijanie się z zachowaniem zalecanej bezpiecznej odległości, w związku z czym nie należy wychodzić w sytuacji, gdyby minięcie się z drugą osobą było konieczne.
7. Nie należy też czekać bezpośrednio przed toaletą, gdy jest zajęta, tylko cofnąć się do swego gabinetu.

§ 7

Zasada określająca kolejność poszczególnych czynności podczas przyjmowania klientów:
1. Przed wyjściem do drzwi po umówionych klientów należy:
– mieć zasłonięte usta i nos maseczką lub częścią odzieży; pracownicy, którzy złożyli oświadczenie, że nie pozwala im na to stan zdrowia – muszą w tym celu stosować przyłbicę;
– mieć umyte/odkażone ręce i założone jednorazowe rękawiczki;
– drzwi do gabinetu należy zostawić przymknięte na tyle, by móc otworzyć je bez naciskania klamki;
– należy też zabrać zgłoszenie dziecka do Poradni (jeśli wpłynęło telefonicznie i nie jest podpisane) i druk wywiadu epidemiologicznego wypełnionego telefonicznie dzień wcześniej.
2. Po otwarciu drzwi należy stanąć w odległości bezpiecznej (2 m).
3. Klientów obowiązuje odkażenie rąk zaraz po wejściu do Poradni – należy tego dopilnować.
4. Można dokonać pomiaru temperatury zarówno dziecka, jak i rodzica termometrem bezdotykowym.
5. W przypadku konieczności uzupełnienia przez rodzica/opiekuna prawnego dokumentacji należy to zrobić w sali nr 3 na parterze – świetlica. Po wyjściu rodzica krzesło ,blat stołu należy zdezynfekować.
6. Należy uzyskać podpisy rodzica na zgłoszeniu oraz dać do odczytania i podpisu druk wywiadu epidemiologicznego – rodzic powinien to zrobić to przyniesionym przez siebie długopisem.
7. Gdy rodzic zgłosi zmiany w wywiadzie, które mogą wskazywać na ryzyko, że on lub dziecko mogą być zarażeni koronawirusem – należy poinformować, że wizyta nie może być zrealizowana w obecnym terminie i rodzic powinien telefonicznie zgłosić się w celu wyznaczenia nowego terminu po upływie minimum 2 tygodni.
8. Jeśli pomimo pozytywnego wywiadu dziecko lub rodzic odczuwa duszność, ma kaszel, katar, podwyższoną temperaturę lub inne objawy wskazujące na infekcję – należy również odwołać wizytę i nie wpuścić klientów pomieszczeń Poradni prosząc rodzica o telefoniczne zgłoszenie się w celu wyznaczenia nowego terminu po upływie minimum 2 tygodni.
9. W przypadku, gdy rodzic dostarcza jakieś dokumenty – powinien wrzucić je do skrzynki podawczej (także podpisane przez siebie przy wejściu druki zgłoszenia i wywiadu epidemiologicznego).
10. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przebywania jednego rodzica w poczekalni – na korytarzu na parterze budynku.
11.Jeśli pracownik zdecyduje, że wizyta może się odbyć – wprowadza dziecko do gabinetu wcześniej prosząc rodzica o oczekiwanie na zakończenie badania poza budynkiem Poradni i zgłoszenie się po dziecko niezwłocznie po zawiadomieniu telefonicznym i po jego wyjściu zamyka drzwi poradni na klucz.
12.W przypadku dzieci małych oraz dzieci z lękiem separacyjnym konieczne może być  wprowadzenie do gabinetu dziecka wraz z rodzicem – rodzic zajmuje wówczas wyznaczone miejsce znajdujące się w odległości min. 2 m od diagnosty.
13.Rodzic może przed wyjściem pobrać z sekretariatu druki wniosków o wydanie opinii, orzeczenia lub informacji o wynikach, druki zaświadczeń lekarskich – jeśli nie może ich pobrać ze strony Poradni i wydrukować (przed i po ich wydaniu pracownik sekretariatu odkaża ręce lub rękawiczki jednorazowe). W takim przypadku pracownik sekretariatu,  zachowując odpowiednią bezpieczną odległość (2 m), odprowadza rodzica do drzwi wyjściowych, otwiera je swoim kluczem, wypuszcza rodzica i zamyka drzwi.
14.Przez cały czas kontaktu z klientem obowiązkowo należy mieć zakryte usta i nos, należy również zwracać uwagę klientom, jeśli mają nieprawidłowo założone maseczki (jeśli nie mogą – należy wydać przyłbicę na czas kontaktu, zaś zdjętą przez dziecko maseczkę rodzic powinien włożyć od razu do foliowego woreczka, który w tym celu przyniósł; jeśli klienci nie mają przeciwwskazań do korzystania z maseczek, ale ich nie mają – należy
wydać im maseczki jednorazowe).

§ 8

Procedura badania:
1. Czynności wstępne:
a) Należy odkazić ręce oraz polecić to samo dziecku (w przypadku małych dzieci lub dzieci z chorobą skóry – można poprzestać na dopilnowaniu tuż przed przejściem do gabinetu dokładnego umycia rąk ciepłą wodą i mydłem przez 30 s i osuszenia ich ręcznikiem; jeśli rodzic chce, by dziecko podczas wizyty było w rękawiczkach – powinno założyć je po osuszeniu rąk i przejść do gabinetu niczego już po drodze nie dotykając).
b) Drzwi do gabinetu powinien otworzyć pracownik unikając chwytania klamki ręką (wychodząc po klientów powinien pozostawić drzwi lekko uchylone).
c) Do gabinetu najpierw powinien wejść diagnosta i zająć miejsce, zaś dziecko i ewentualnie jego rodzic powinni zachowując bezpieczny dystans wejść za nim i zająć wskazane im miejsca.
d) Podczas badania dziecko powinno używać wyłącznie własnych przyborów piśmiennych. Jeśli nie przyniosło ze sobą przyborów – można (wyjątkowo) dać mu długopis jednorazowy, który po użyciu należy wyrzucić do zamykanego kosza na odpady.
e) We wszystkich możliwych przypadkach diagnostycznych i terapeutycznych wskazane jest używanie ekranów/przesłon ochronnych od momentu ich dostarczenia do Poradni.
f) W przypadku badań niewymagających pracy w bliskim kontakcie wskazane jest, by dziecko siedziało minimum 2 m. od badającego, najlepiej nie na wprost, tylko bokiem lub tyłem.
g) W przypadku badań lub ćwiczeń wymagających bliskiego kontaktu wskazane jest korzystanie z miejsc po przeciwległych stronach ekran/przesłony (nie zwalnia to jednak pracownika z obowiązku zakrywania ust i nosa np. maseczką lub przyłbicą).
h) Do czasu zamontowania ekranów/przesłon – rekomendowane jest korzystanie podczas zajęć prowadzonych w bliskim kontakcie zarówno z maseczki, jak i przyłbicy.
i) Wszystkie wydawane dziecku podczas badań arkusze należy przedtem opatrzyć jego imieniem, nazwiskiem i datą, a jeśli już zostały wydane – dopilnować, by dziecko samo je tak opisało.
2. Przebieg badania:
a) Należy do niezbędnego minimum ograniczyć dotykanie przez diagnostę i badanego tych samych przedmiotów i pomocy.
b) Tuż przed czynnościami wymagającymi naprzemiennego dotykania przedmiotów obie osoby powinny zdezynfekować ręce.
c) Ręce należy również niezwłocznie zdezynfekować w przypadku kontaktu ze śliną drugiej osoby.
d) W trakcie badania należy powstrzymać się od dotykania twarzy oraz zewnętrznej części maseczki i/lub przyłbicy oraz zwracać uwagę, by nie robiło tego badane dziecko.
3. Czynności końcowe po badaniu:
a) Dziecko powinno samodzielnie wrzucić swoje wytwory do zamykanego pudełka (z którego zostaną wyjęte przez diagnostę do oceny po min. 48 godz.).
b) W tym czasie badający powinien telefonicznie powiadomić rodzica, by odebrał dziecko z Poradni.
c) Następnie badający i dziecko powinni zdezynfekować ręce.
d) Badający powinien założyć rękawiczki jednorazowe i pomóc dziecku zdjąć przyłbicę, jeśli było w nią zaopatrzone na czas badania – trzymając ją za tylną część opaski – po czym odłożyć ją na blat stołu, przy którym pracowało dziecko, po czym zdezynfekować, a następnie zdjąć i wyrzucić rękawiczki do zamykanego kosza.
e) Dziecko, jeśli podlega obowiązkowi noszenia maseczki – powinno po zdezynfekowaniu rąk założyć swoją czystą maseczkę (którą miało ze sobą przynieść) – jeśli jej nie ma – należy wydać mu maseczkę jednorazową.
f) Po przybyciu rodzica badający powinien odprowadzić dziecko do drzwi Poradni (zachowując zasady dotyczące unikania mijania się z innymi osobami na korytarzu) nie zamykając drzwi swego gabinetu tak, by do ich otwarcia nie trzeba było używać ręki.
g) Po wypuszczeniu klientów z poradni i zamknięciu za nimi drzwi na klucz należy umyć ręce 30 s ciepłą wodą i mydłem.
h) Po powrocie do gabinetu należy założyć czyste rękawiczki jednorazowe, odkazić przyłbicę używaną przez dziecko oraz wszystkie użyte w trakcie badania przedmioty i pomoce oraz blat stołu, przy którym dziecko pracowało i miejsca, których ono i rodzic dotykali (np. poręcz krzesła, klamkę) po każdej z tych czynności odkażając ręce.
i) Na końcu należy zdjąć trzymając za paski własną przyłbicę (jeśli była używana) unikając dotykania jej przedniej części, zdezynfekować ją i odłożyć na wcześniej odkażony, czysty blat.
j) Po zdezynfekowaniu rąk w podobny sposób zdjąć maseczkę lub część odzieży, którą były zasłonięte usta i nos. Jeśli jest to maseczka jednorazowa – należy ją wyrzucić do zamykanego kosza. Jeśli używana była maseczka wielorazowa lub część odzieży – należy zawiązać ją szczelnie w plastikowym woreczku, by zabrać je do domu i odkazić.
k) Po ponownym odkażeniu rąk należy otworzyć okno i przez min. 15 min. przewietrzyć pomieszczenie, na końcu zaś odkazić, zdjąć i wyrzucić rękawiczki i odkazić i umyć dłonie.

§ 9

Zasady utrzymywania porządku i minimalizowania możliwości gromadzenia się cząstek wirusa na różnych powierzchniach i przedmiotach:
1. Zaleca się usunięcie z pomieszczeń poradni wszelkich ulotek, prasy, zabawek, które nie mogą być poddane odkażaniu itp.
2. Wszelkie inne zabawki, przybory, pomoce itp. należy trzymać w zamkniętych pojemnikach, szafkach lub szufladach – by do codziennego sprzątania i odkażania pozostawały jedynie puste powierzchnie.
3. W poczekalniach zakazuje się do odwołania korzystania z kącików zabaw dla dzieci oraz przebywania w nich więcej niż 1 osoby naraz (dopuszcza się wykorzystanie poczekalni np. w przypadkach, gdy rodzic wypełnia wniosek, który chce złożyć od razu w dniu wizyty).
4. Sprzątanie i odkażanie wszystkich pomieszczeń Poradni ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, blatów biurek i poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, będzie się odbywało co najmniej raz dziennie po zakończeniu pracy przez użytkującego je pracownika, zaś pomieszczeń użytku wspólnego – po wyjściu wszystkich pracowników z budynku.
5. W związku z tym aż do odwołania cofnięte zostaje pozwolenie na pozostawanie w gabinecie po zakończeniu pracy – jeśli zajdzie potrzeba wykonania w Poradni poza godzinami pracy określonymi w harmonogramie zajęć jakiejś czynności, której nie można wykonać w trybie pracy zdalnej poza budynkiem Poradni, wówczas za wiedzą i zgodą dyrektora pracownik może zacząć pracę w swoim gabinecie rano wcześniej niż przewiduje to harmonogram zajęć (tzn. wejść do Poradni między godz. 7.00 a 8.00).
6. Pomieszczenie socjalne wyznacza się jako dodatkowe miejsce, w którym można umyć i zdezynfekować ręce.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu