RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
(dla rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniej młodzieży
w związku z realizacją zadań oświatowych)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie, ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard, adres e-mail: pppbialogard@poczta.onet.pl,  tel. 94 312 25 96
2. Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Zbigniew Woźniak, adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl .
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych z diagnozowaniem dzieci i młodzieży oraz udzielaniem im bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W związku z realizacją zadań jednostki w formie zdalnej, poradnia może przetwarzać dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu ucznia lub rodzica, wizerunek w formie cyfrowej) w celu zdalnej pomocy i komunikacji elektronicznej z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży niepełnoletniej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e RODO oraz na podstawie rozporządzenia z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz.U. z 2020 r. poz. 493).
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań określonych powyżej.
5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej a następnie przez okres wskazany w przepisach prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt (JRWA).
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe (art. 16 RODO), usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz ich przenoszenia (art. 20 RODO).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu