RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
(dla rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniej młodzieży
w związku z realizacją zadań oświatowych)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie, ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard, adres e-mail: pppbialogard@poczta.onet.pl,tel. 94 312 25 96
2. Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Zbigniew Woźniak, adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl .
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych z diagnozowaniem dzieci i młodzieży oraz udzielaniem im bezpośredniej pomocy psychologicznopedagogicznej, w tym związanej z funkcjonowaniem programem „Za życiem”.
4. W związku z realizacją zadań jednostki również w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), poradnia może przetwarzać dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu ucznia lub rodzica, wizerunek oraz głos w formie cyfrowej, a także treści, w formie cyfrowej, wytworzone przez ucznia) w celu zdalnej pomocy i komunikacji elektronicznej z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży niepełnoletniej (na podstawie art. 44 i 44a oraz 125a ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit c i e RODO oraz rozporządzenia z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – Dz.U. z 2022 r. poz. 1903).
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań określonych powyżej.
6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a następnie przez okres wskazany w przepisach prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt (JRWA).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe (art. 16 RODO), usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz ich przenoszenia (art. 20 RODO).
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są dzieci i uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele ze szkół, przedszkoli i placówek znajdujących się w obrębie  miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo (powiat białogardzki).


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 BiałogardSekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu