„Za życiem”

Dnia 1 grudnia 2017r w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie został utworzony Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy realizujący kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dzięki temu dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością mogą uzyskać dodatkowe zajęcia wspomagające prowadzone przez specjalistów psychologa, pedagoga, neurologopedę, terapeutę integracji sensorycznej, a w przyszłości również rehabilitanta.

 

Jakie są główne cele programu?

Celem programu jest zapewnienie dziecku interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania jego rozwoju poprzez:

1) zorganizowanie specjalistycznej terapii,

2) skierowanie do rodziców fachowej informacji dotyczącej dziecka i jego problemów rozwojowych,

3) nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia, pomocą społeczną i instytucjami oświatowymi w celu udzielenia aktywnej pomocy i wsparcia dziecku oraz jego rodzinie.

 

Dla kogo?

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Dzięki niemu dziecko będzie miało prawo do realizacji do 5 godzin dodatkowych zajęć wspomagających w tygodniu oraz, w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych konsultacji z psychologiem, pedagogiem, logopedą lub innymi specjalistami.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Jak skorzystać?

Warunkiem udziału dziecka w programie jest złożenie w sekretariacie Poradni przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnego wniosku o zakwalifikowanie dziecka do programu rządowego „Za życiem” oraz dokumentów rekrutacyjnych tj. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub dokumentacja pedagogiczno-psychologiczna i dokumentacja medyczna. Nabór do programu odbywa się cały rok, dzieci zakwalifikowane są na zajęcia na okres 1 roku kalendarzowego.

 

Ważne:

Poradnia zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie kwalifikacji do programu, ustalania ilości i rodzaju zajęć oraz doboru specjalistów pracujących z dzieckiem. Dzieci, które spełniają wymagane kryteria, ale nie zostały zakwalifikowane do programu, będą umieszczane na liście rezerwowej i w razie możliwości rekrutowane w kolejnych latach trwania programu lub na bieżąco w miejsce dzieci, które z różnych przyczyn (choroba, zmiana miejsca zamieszkania) zrezygnują z udziału w programie w ciągu roku.

 

Program jest finansowany z budżetu państwa i realizowany w latach 2017-2021.

 

Rodziców zainteresowanych udzieleniem bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt bezpośredni w sekretariacie Poradni lub telefoniczny pod numerem telefonu 94 312 25 96 lub 515 082 620.

Zachęcamy także do zapoznania się z Regulaminem udziału w programie rządowym „Za życiem”.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu