„Za życiem”

Dnia 1 grudnia 2017 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie został utworzony Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy realizujący kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dzięki temu dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością mogą uzyskać dodatkowe zajęcia wspomagające prowadzone przez psychologa, pedagoga, neurologopedę czy innych specjalistów (w zależności od możliwości kadrowych).

 

Jakie są główne cele programu?

Celem programu jest zapewnienie dziecku interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania jego rozwoju poprzez:

1) zorganizowanie specjalistycznej terapii,

2) skierowanie do rodziców fachowej informacji dotyczącej dziecka i jego problemów rozwojowych,

3) nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia, pomocą społeczną i instytucjami oświatowymi w celu udzielenia aktywnej pomocy i wsparcia dziecku oraz jego rodzinie.

 

Dla kogo?

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Dzięki niemu dziecko będzie miało prawo do realizacji do 5 godzin dodatkowych zajęć wspomagających w tygodniu oraz, w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych konsultacji z psychologiem, pedagogiem, logopedą lub innymi specjalistami.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Jak skorzystać?

Warunkiem udziału dziecka w programie jest złożenie w sekretariacie Poradni przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnego wniosku o zakwalifikowanie dziecka do programu rządowego „Za życiem” oraz dokumentów rekrutacyjnych tj. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub dokumentacja pedagogiczno-psychologiczna i dokumentacja medyczna. Nabór do programu odbywa się cały rok, dzieci zakwalifikowane są na zajęcia na okres jednego roku kalendarzowego.

 

Ważne:

Poradnia zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie kwalifikacji do programu, ustalania ilości i rodzaju zajęć oraz doboru specjalistów pracujących z dzieckiem. Dzieci, które spełniają wymagane kryteria, ale nie zostały zakwalifikowane do programu, będą umieszczane na liście rezerwowej i w razie możliwości rekrutowane w kolejnych latach trwania programu lub na bieżąco w miejsce dzieci, które z różnych przyczyn (choroba, zmiana miejsca zamieszkania) zrezygnują z udziału w programie w ciągu roku.

 

Program jest finansowany z budżetu państwa i realizowany w latach 2017-2021.

 

Rodziców zainteresowanych udzieleniem bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym

prosimy o kontakt bezpośredni w sekretariacie Poradni lub telefoniczny pod numerem telefonu 94 312 25 96 lub 515 082 620.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z Regulaminem udziału w programie rządowym „Za życiem”.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu