Informujemy, że w zakładce „Formularze” umieszczony został nowy druk: Opinia o uczniu zgłoszonym na badanie do Poradni przez rodzica/opiekuna prawnego.   Jest to propozycja opinii, jaką nauczyciele/wychowawca klasy mogą napisać o funkcjonowaniu ucznia, jego mocnych stronach i trudnościach, formach i efektach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wnioskami do dalszych działań w sytuacji samodzielnego zgłoszenia dziecka na […]

Czytaj dalej