Diagnoza

Rodzaje diagnozy:

 • psychologiczna,
 • pedagogiczna,
 • logopedyczna,
 • związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 

Kto zgłasza dziecko na diagnozę?

 • rodzice/opiekun prawny/pełnoletni uczeń – osobiście lub telefonicznie do sekretariatu poradni,
 • dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, za zgodą rodziców ucznia/dziecka albo pełnoletniego ucznia – przez złożenie wniosku o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka/ucznia ze względu na brak poprawy w funkcjonowaniu mimo udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Diagnoza dzieci i młodzieży może dotyczyć:

 • ogólnych trudności w nauce,
 • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii),
 • problemów wynikających z niepełnosprawności,
 • przeżywanych trudności w sferze emocjonalnej, osobowościowej,
 • trudności w zachowaniu, w kontaktach społecznych,
 • zaburzeń koncentracji uwagi,
 • problemów wychowawczych,
 • pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • trudności z wymową,
 • określenia poziomu rozwoju intelektualnego, społeczno-emocjonalnego, zdolności dziecka,
 • określenia dojrzałości szkolnej,
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego celem wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • innych spraw związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 

Czas trwania diagnozy zależy od:

 • powodu zgłoszenia,
 • samopoczucia/nastroju dziecka/ucznia,
 • tempa pracy,
 • męczliwości,
 • gotowości do współpracy.

Zarówno badanie psychologiczne, pedagogiczne, jak również z zakresu doradztwa zawodowego trwają zazwyczaj do 2,5 godziny, a diagnoza logopedyczna do 60 minut.

 

Ważne informacje przed przybyciem na diagnozę

 • Dziecko na diagnozę powinno przyjść zdrowe (bez objawów infekcji), w miarę możliwości wypoczęte i po lekkim śniadaniu.
 • Jeśli dziecko nosi okulary i/lub aparat słuchowy, ważne jest, aby przybyło z nimi na badanie,
 • W sytuacji, gdy u dziecka podejrzewają Państwo wadę wzroku, należy umówić wizytę u okulisty i przełożyć termin badań kontaktując się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną osobiście lub telefonicznie,
 • Niezbędne jest dostarczenie na badania do poradni: zaświadczeń od lekarzy oraz wyników badań medycznych, jeśli dziecko miało je wykonywane, jak również postanowienia sądu w przypadku ograniczenia/pozbawienia praw rodzicielskich rodziców oraz ustanowienia nowego opiekuna prawnego,
 • Jeśli termin badań Państwu nie odpowiada, istotny jest kontakt osobisty lub telefoniczny z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną celem ustalenia bardziej dogodnego terminu spotkań.

 

Przebieg diagnozy

Diagnoza rozpoczyna się od wywiadu z rodzicem/opiekunem prawnym przeprowadzonego przez specjalistę. W wywiadzie zbierane są informacje na temat funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym. Wywiad dotyczy też przebiegu ciąży, porodu i wczesnych etapów życia dziecka, w tym specyfiki jego rozwoju. Informacje te są niezwykle istotne w dalszej diagnozie dziecka. Następnie specjalista przeprowadza rozmowę z dzieckiem, w której określa cel spotkania, przedstawia kolejne jego etapy. W trakcie tej rozmowy istotnym jest nawiązanie dobrego kontaktu, zbudowanie życzliwej, serdecznej atmosfery, by dziecko poczuło się bezpiecznie. W przypadku dzieci młodszych jest to też czas na zabawę tematyczną z dzieckiem.

Po przeprowadzonym badaniu następuje przekazanie informacji zwrotnych dziecku na temat tego, jak poradziło sobie w trakcie badań, a także udzielenie wskazówek do dalszej pracy. Następnie odbywa się rozmowa z rodzicem/opiekunem prawnym polegająca na przekazaniu informacji zwrotnych, wyjaśniająca mechanizmy działania zgłaszanych trudności, wskazująca drogi pomocy dziecku na terenie domu, szkoły lub poradni. W niektórych przypadkach diagnoza uzupełniana jest o dodatkowe konsultacje np. neurologiczną, psychiatryczną, laryngologiczną.

 

Na wniosek rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna może wydać:

 • opinię,
 • opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
 • informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy,
 • orzeczenie o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

 

Opinie wydawane przez Poradnię mogą dotyczyć:

 • możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 • potrzeby objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 • potrzeby objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego/zindywidualizowaną ścieżką kształcenia;
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego;
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
 • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy;
 • braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 • innych spraw związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są dzieci i uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele ze szkół, przedszkoli i placówek znajdujących się w obrębie  miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo (powiat białogardzki).


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 BiałogardSekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu