Pomoc dla nauczycieli

1. Porady i konsultacje dla nauczycieli i wychowawców

– udzielane przez psychologa, pedagoga, logopedę, doradcę zawodowego na terenie poradni, po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie poradni.

 

2. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu
i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

3. Udział w zebraniach rad pedagogicznych

– zgodnie z zapotrzebowaniem, kompetencjami pracowników i możliwościami kadrowymi poradni, na wniosek dyrektora szkoły/przedszkola/placówki.

 

4. Cykl warsztatów

 

5. Warsztaty/wykłady organizowane na terenie przedszkoli/szkół/placówek m.in. na temat:

 • Jak wypełniać formularze proponowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białogardzie
 • Rozpoznawanie symptomów depresji u dzieci i młodzieży oraz udzielanie im wsparcia.
 • Samookaleczenia – moda czy coś więcej?
 • Jak mówić, by przedszkolaki nas słuchały?
 • Jak wspierać rozwój emocjonalny przedszkolaków?
 • Diagnoza gotowości i dojrzałości szkolnej.
 • Jak rozwijać prawidłową mowę i zapobiegać wadom wymowy?
 • Jak rozpoznać specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu u ucznia w szkole?
 • „Metoda konstruktywnej konfrontacji” – jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów w szkole
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole lub w przedszkolu.
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Jak wspierać ucznia z ADHD  w procesie dydaktyczno-wychowawczym w przedszkolu/szkole?
 • Jak wspierać ucznia z autyzmem w tym z zespołem Aspergera  w procesie dydaktyczno-wychowawczym w przedszkolu/szkole?
 • Na czym polega diagnoza nauczycielska dziecka w przedszkolu i ucznia w szkole?
 • Inne, w zależności od potrzeb.

Uwagi: W/w formy wsparcia są przeprowadzane przez pracowników poradni na pisemny wniosek dyrektora szkoły/przedszkola/placówki.

 

6. Grupy wsparcia:

Grupa wsparciaProwadzące
dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówekB. Pantoł
dla logopedówlogopedzi
dla doradców zawodowychB. Pantoł
dla pedagogów szkolnych oraz osób odpowiedzialnych za współpracę z poradniąE. Cieszko-Kowalska
M. Osiecka
A. Politowska-Kowal

Daty pierwszych spotkań grup wsparcia będą podane w późniejszym terminie zarówno w formie pisemnej do szkół/przedszkoli/placówek, jak również na stronie internetowej poradni.

 

7. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych

– cykliczne spotkania dedykowane socjoterapeutom, nauczycielom prowadzącym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, pracującym z dziećmi z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym, jak również dla zainteresowanych tą tematyką, praktykujących i niepraktykujących w tym zakresie w celu:

 • wymiany doświadczeń między uczestnikami,
 • analizy „dobrych praktyk” stosowanych przez uczestników,
 • udzielania wsparcia w pracy terapeutycznej,
 • poszerzania kompetencji uczestników,
 • tworzenia nowych rozwiązań na potrzeby uczestników i ich szkół,
 • pogłębiania współpracy między szkołami oraz między szkołami a poradnią.

 

Koordynatorki sieci:

 • E. Cieszko-Kowalska – psycholog,
 • A. Politowska-Kowal – pedagog.

 

8. Wspomaganie szkół, przedszkoli, placówek – więcej informacji tutaj

– w zakresie realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych  zgodnie z zapotrzebowaniem
i możliwościami kadrowymi poradni, na wniosek dyrektora szkoły/przedszkola/placówki.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

9. Mediacje i interwencje kryzysowe

– w zależności od możliwości kadrowych i kompetencji pracowników.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są dzieci i uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele ze szkół, przedszkoli i placówek znajdujących się w obrębie  miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo (powiat białogardzki).


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 BiałogardSekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu