Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na terenie poradni

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozumiane jest jako oddziaływania stymulujące rozwój dziecka (od momentu rozpoznania zagrożenia do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego), uwzględniając jego potrzeby i możliwości psychofizyczne oraz działanie mające na celu wsparcie i pomoc jego rodzinie. Do jego prowadzenia powoływany jest zespół specjalistów złożony z: psychologa, pedagoga, logopedy. Zespół ten działa przez cały rok tzn., że w każdym momencie rodzic może zgłosić się o pomoc dla swojego dziecka. Zespół wykonuje czynności zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne. W ramach diagnostyki wykonywane są specjalistyczne badania psychologiczno–pedagogiczno-logopedyczne oraz wydawane są opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka. Natomiast w ramach terapii prowadzone są zajęcia terapeutyczne z psychologiem, pedagogiem lub logopedą – w zależności od problemów rozwojowych dziecka.

 

Cele:

 • zapobieganie występowaniu i/lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka;
 • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego w zakresie funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji;
 • wyzwalanie i wzmacnianie aktywności społecznej, poznawczej i komunikacji dziecka (w tym rozwoju mowy i języka);
 • systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu pełnego radości, pozbawionego napięć dzieciństwa, pomimo występującej niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju;
 • przygotowanie dziecka z niepełnosprawnością ruchową, zmysłów, intelektualną i psychiczną do korzystania z edukacji, do funkcjonowania w grupie;
 • przygotowanie dziecka do samodzielnego korzystanie z zajęć organizowanych w placówkach wychowawczych i edukacyjnych przeznaczonych dla wszystkich dzieci.

 

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju:

 • Do zakwalifikowania dziecka na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju potrzebna jest aktualna opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz złożony do Dyrektora Poradni wniosek o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się jedynie w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 • W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
 • Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 

Koordynator:

 • M. Osiecka – pedagog

 

Prowadzące:

 • H. Górzyńska – neurologopeda,
 • A. Herman – psycholog,
 • M. Jonko – pedagog, neurologopeda,
 • M. Osiecka – pedagog
 • M. Weiszewska – neurologopeda.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są dzieci i uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele ze szkół, przedszkoli i placówek znajdujących się w obrębie  miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo (powiat białogardzki).


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 BiałogardSekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu