Zajęcia indywidualne/zespołowe na terenie poradni

 1. Terapia psychologiczna,
 2. Terapia pedagogiczna,
 3. Terapia logopedyczna.

Cele terapii psychologicznej:

 • wspieranie w przeżywanych trudnościach,
 • obniżanie napięcia emocjonalnego,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • doskonalenie umiejętności emocjonalno-społecznych,
 • poszerzanie wglądu w siebie.

Cele terapii pedagogicznej:

 • stymulacja ogólnego rozwoju dziecka,
 • wzbogacanie zasobu wiadomości ogólnych i słownictwa,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo- ruchowej,
 • rozwijanie wyobraźni i orientacji przestrzennej,
 • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu,
 • usprawnianie działania analizatora wzrokowego, słuchowego oraz pamięci słuchowej i wzrokowej,
 • usprawnianie grafomotoryki oraz zdolności manualnych.

Cele terapii logopedycznej:

 • przygotowanie artykulatorów do uzyskania prawidłowej wymowy nieprawidłowo realizowanych głosek poprzez:
  • ćwiczenia oddechowe.
  • ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego,
  • ćwiczenia emisyjno- głosowe.
 • właściwa korekcja wad wymowy:
  • wywołanie głoski w izolacji
  • utrwalenie głoski korygowanej w sylabach, w wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), w wyrażeniach, w zdaniach
  • utrwalenie poprawnej wymowy wywołanej głoski w wierszykach, piosenkach wyliczankach, powiedzeniach
  • automatyzacja poprawnej realizacji głoski w mowie spontanicznej, opowiadanie, co widać na ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane.
 • rozwój słuchu fonemowego, pamięci, uwagi, spostrzegawczości słuchowej.
 • rozwój świadomości metalingwistycznej – umiejętności budowania poprawnych konstrukcji zdaniowych, korygowania błędów gramatycznych
 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka poprzez rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej.
 • usprawnianie techniki czytania i pisania z uwzględnieniem wadliwie wymawianych wcześniej głosek
 • współpraca z rodzicami, psychologiem, pedagogiem wychowawcą grupy. Instruowanie o sposobie korekcji mowy i utrwalania poprawnej realizacji głosek, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach

Kiedy należy zgłosić się do logopedy

 1. Gdy dziecko od 2 do 3 lat: nie buduje krótkich, prostych zdań
 2. Gdy dziecko w wieku 3 lat: nie wypowiada poprawnie głosek p, b, m, t, d, n , w, f, ch, ń, k, g, l oraz ś, ć , dź, ź
 3. Gdy dziecko w wieku 4 lat: oprócz wyżej wymienionych nie wymawia głosek syczących s, z, c, dz
 4. Gdy dziecko w wieku 6 lat: dodatkowo nie wymawia jeszcze głosek sz, ż, cz, dż oraz r

Systematyczne zajęcia z psychologiem i pedagogiem trwają z reguły od października do maja, z logopedą w ciągu całego roku szkolnego.

Dzieci są kwalifikowane na zajęcia specjalistyczne na terenie poradni tylko na podstawie wniosków rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów skierowanych do Dyrektora Poradni.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasze usługi są dobrowolne i bezpłatne, a do ich skorzystania zaproszeni są mieszkańcy z miasta i gminy Białogard, miasta i gminy Karlino, miasta i gminy Tychowo.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Białogardzie

ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard


Tel/Fax: 94 312 25 96

Tel. komórkowy: 515 082 620

email: pppbialogard@poczta.onet.pl


Sekretariat zaprasza w godzinach: 7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku


mapa dojazdu